Zakres adaptacji projektu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

             Przed złożeniem niniejszego projektu w urzędzie, którego celem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja projektu powinna być uzupełniona projektem zagospodarowania działki budowlanej a także zaadaptowana do właściwej strefy dla danej lokalizacji projektu. Projekt zagospodarowania działki powinien być umieszczony w oddzielnej oprawie będącej kompletem projektu budowlanego łącznie z niniejszym projektem architektoniczno - budowlanym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r (w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Projektant adaptujący niniejszy projekt oraz opracowujący plan zagospodarowania działki traktowany jest jako projektant danego obiektu, w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, przejmuje odpowiedzialność za niniejszy projekt oraz wszelkie obowiązki i uprawnienia, które wynikają z ustawy.

 

Obowiązki projektanta adaptującego projekt:

 • Opracowanie projektu wg decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z aktualnymi polskimi normami, ustawami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 • Instalacje oraz przyłącza należy dostosować do lokalnych warunków wg projektu przyłączy, po uzgodnieniu z dostawcą.
 • Zaadaptowanie fundamentów wraz z dostosowaniem izolacji przeciwwodnej względem lokalnych warunków  gruntowych.
 • W wyniku zmiany strefy klimatycznej uwzględnionej w projekcie gotowym należy dostosować konstrukcyjnie obiekt do warunków lokalnych i uwzględnić obciążenia normatywne dla danej strefy. Konstrukcję obiektu należy sprawdzić, ewentualnie przeliczyć.
 • Uzyskanie wymaganych sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinii i uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów.
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego i wyjaśnianie wątpliwości odnośnie niniejszego projektu oraz zawartych w nim rozwiązań, na żądanie inwestora ewentualnie właściwego organu. Stwierdzanie zgodności z oryginałem projektu w procesie wykonywania prac budowlanych oraz uzgadnianie innych rozwiązań niż podane w projekcie, które zostaną przedstawione przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
 • Umieszczenie na oryginalnej dokumentacji projektu gotowego zmian rysunkowych i tekstowych jakie będą  dokonywane, używając przy tym koloru czerwonego w sposób trwały.
 • Podanie numeru oraz rodzaju posiadanych uprawnień projektowych a także podpisanie projektu adaptacji obiektu do określonej konkretnie lokalizacji jako autor adaptacji.

 

Projektant adaptujący projekt gotowy może bez zgody autora wprowadzić następujące zmiany:

 • Wynikające z dostosowania budynku do warunków gruntowych.
 • Wymiarów fundamentów.
 • Wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50cm ponad poziom terenu.
 • Wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej.
 • Użycia innych materiałów na elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji  i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji.
 • Warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej
 • Zmiana kąta nachylenia dachu, a także zmiana kształtu dachu i jego konstrukcji
 • Zmiany sposobu ogrzewania domu i prowadzenia instalacji CO, zmiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, oraz elektrycznej  (przy zachowaniu obowiązujących norm)
 • Materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej – przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości ( szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła
 • Rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku, oraz przesunięcia lub likwidacji ścian działowych
 • Zmiana lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi.
 • Lustrzanego odbicia.
 • Zmiany szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów wewnętrznych.
 • Pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia.
 • Technologia budowy ścian, murów, nadproży. Zmiany z zachowaniem wytrzymałości i izolacyjności przegród.
 • Zmiana kształtu, wielkości i usytuowania elementów takich jak tarasy, murki i donice przedstawione w projekcie oraz zmiany szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów zewnętrznych.
 • Zmiana wysokości ścianki kolankowej.
 • Zmiana usytuowania i ilości kominów.
 • Dobudowanie garażu lub wiaty garażowej.
 • Dobudowanie bądź usunięcie lukarny.
 • Dobudowanie lub usunięcie balkonu.
 • Dobudowanie lub usunięcie wykusza.
 • Zabudowanie podcienia.
 • Poszerzenie bądź zwężenie bryły budynku.

 

             Zmiany w projekcie, których dokonuje projektant adaptujący należy nanieść na oryginalnej dokumentacji technicznej w sposób trwały kolorem czerwonym, ewentualnie w formie aneksu podpisanego przez projektanta adaptującego posiadającego uprawnienia projektowe. W przypadku gdy zmiany dokonywane w niniejszym projekcie wykraczają po za te, które zostały powyżej wyszczególnione należy uzyskać zgodę od autora projektu.

Prawa autorskie do niniejszego projektu katalogowego należą do Pracowni Projektowej DOMENA, która jako autor nie zgadza się na wykorzystywanie projektu w celach reklamowych i handlowych, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).

aluprof