Regulamin

Aby kontynuować korzystanie z serwisu jako zalogowany użytkownik, musisz zaakceptować zaktualizowany regulamin:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO  DOMENADOM.PL

 

DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.domenadom.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający, a w przypadku Konta i Newslettera Sprzedający i użytkownik tych usług.
 4. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: Domena Pracownia Projektowa Marcin Michalski, ul. Legnicka 49F/7a, 54-203 Wrocław, NIP : 9481380803, REGON : 02007070, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
 5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
 7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
 8. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego, Newsletter oraz Konto.
 9. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 10. Konto - dostępna dla użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
 11. Projekty – sprzedawane w Serwisie gotowe projekty architektoniczno-budowlane oraz opcjonalne dodatki.
 12. Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://www.domenadom.pl/polityka-prywatnosci.html
 13. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:

a)       rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b)       warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c)        warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d)       tryb postępowania reklamacyjnego

§ 2

 1. Kupujący akceptuje Regulamin.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Projektów. Sprzedawane Projekty wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer : 71 3542255, 71 3531665,  e-mailem – biuro@domenadom.pl  Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

PROJEKTY

§ 6

 1. Projekty architektoniczno-budowlane spełniają wymogi § 11 – 13 Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. wydanego przez Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462).

 

§ 7

 1. Projekty architektoniczno-budowlane są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. Autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektów architektoniczno-budowlanych przysługują Sprzedającemu.
 3. Kupujący, który nabył projekt architektoniczno-budowlany, uzyskuje licencję do zastosowania go do jednej budowy.
 4. Sprzedający wyraża zgodę na dostosowanie projektu architektoniczno-budowlanego do warunków lokalnych panujących w obszarze planowanej przez Kupującego inwestycji budowlanej, oraz do wykonania na podstawie zmienionego projektu architektoniczno-budowlanego inwestycji objętej tym projektem.

§ 8

 1. Kupujący ma możliwość zakupu dodatków do Projektów. Dodatki te można zakupić łącznie z Projektem, albo niezależnie od zakupu Projektu.
 2. Niektóre Projekty możliwe są do nabycia w formie pliku przesyłanego Kupującemu  pocztą elektroniczną. Stosowna informacja o takiej możliwości znajduje się na odnośnej podstronie Serwisu.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA PROJEKTÓW
§ 9

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu i przesłanie go do Serwisu, przy czym wybór zamawianych Projektów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Kupujący wskazuje Projekty, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Projektów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
 3. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).
 4. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści).
 5. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.
 6. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin.

§ 10

 1. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
 2. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Projektów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.
 3. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

DOSTAWA

§ 11

 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Projektów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Termin realizacji jest liczony od dnia zawarcia Umowy, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Projektów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa go do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Projektów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Projektów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Projektów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 20 stosuje się.
 4. Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Sprzedający odmówił dostarczenia Projektów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Projektów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Projektów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

§ 12

 1. Dostawa zamówionych Projektów standardowo realizowana jest za pośrednictwem  Poczty Polskiej.
 2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

CENA I PŁATNOŚCI

§13

 1. Ceny Projektów podane są na stronach Serwisu.
 2. Ceny Projektów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszt dostawy.

§ 14

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon, rachunek lub fakturę.

§ 15

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

a)       za pobraniem – Kupujący należność za Projekty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.

b)       przelewem –  należność za Projekty Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w Banku Pekao S.A. : 26 1240 6827 1111 0000 5639 0115 lub 32 1240 6768 1111 0010 4812 8455

c)        gotówką w siedzibie Sprzedającego

 

 USŁUGI NEWSLETTERA ORAZ KONTA

§ 16

 1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiast po rezygnacji.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail użytkownika,
  2. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia  użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 17

 1. Założenie Konta jest fakultatywne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.
 2. Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
 4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „nowe konto”.
 5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 9 ust. 2 zdanie drugie.
 6. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta w każdym momencie. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.
 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zatwierdź” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.
 8. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie Serwisu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku „załóż konto”. Jest to moment zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.
 9. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.
 10. Założenie Konta jest bezpłatne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 18

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Projekty bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Projektów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§ 19

 1. Jeżeli Projekt posiada wadę, Kupujący może:
  1. żądać usunięcia wady przez Sprzedającego
  2. żądać wymiany Projektu na nowy
  3. żądać obniżenia ceny
  4. odstąpić od Umowy
  5. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie.
  6. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Projektu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Projektu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
  7. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Projektu ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.
  8. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.
  9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Projektu lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  10. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 20

 1. Reklamacje dotyczące Projektów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

§ 21

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Projektów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Projektów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Projektów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

§ 22

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA

     § 23

 1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Projektów kupionych w Serwisie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:
  a) umowy, której przedmiotem jest Projekt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) umowy, której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  d)  umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e)  umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Dotyczy to Projektów przesyłanych przez Sprzedającego Konsumentowi pocztą elektroniczną w formie pliku.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Projekty bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.
 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Serwisu https://domenadom.pl/uploads/000013/0954.pdf  W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Projektów zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Projektów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Projektów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności.
 5. Sprzedający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Projektów przez Kupującego w ramach skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Kupujący, który nie dokona skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży w trybie i terminie ustawowo przewidzianym, zachowuje prawo do jednokrotnej wymiany zakupionego Projektu na inny z oferty Sprzedającego zgodnie z poniższymi zasadami:
  a)   do 30 dni od daty odebrania przesyłki można bezpłatnie wymienić Projekt na inny:
         -     przy wymianie Projektu tańszego na droższy – Kupujący zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie
         -     przy wymianie Projektu droższego na tańszy – Sprzedający  zwraca Kupującemu różnicę w cenie
  b)   powyżej 30 dni od daty odebrania przesyłki do 1 roku – można wymienić Projekt według poniższych zasad:
         -  przy wymianie Projektu tańszego na droższy – Kupujący zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie oraz dodatkowo zostanie obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 30% wartości nowego Projektu
         -   przy wymianie Produktu droższego na tańszy – Sprzedający nie zwraca Kupującemu różnicy w cenie oraz dodatkowo zostanie obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 30% wartości nowego Projektu
 7. Wymianie może podlegać Projekt kompletny, bez śladów użycia.
 8. Wymianę należy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłosić do Sprzedającego. Po ustaleniu warunków wymiany Sprzedający e-mailem prześle Kupującemu fakturę korygującą, którą należy wydrukować, podpisać i dołączyć do odsyłanego Projektu.
 9. Wymieniane Projekty należy w całości bezpiecznie zapakować, dołączyć oświadczenie o którym mowa w paragrafie 23 ust. 4, kserokopię faktury zakupu, podpisaną fakturę korygującą, a następnie odesłać na swój koszt na adres DOMENA Pracownia Projektowa Marcin Michalski, ul. Legnicka 49F/7a, 54-203 Wrocław. Przesyłki wysłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 10. Po otrzymaniu przez Sprzedającego przesyłki w ciągu 7 dni roboczych zostanie na adres Kupującego wysłany nowy Projekt.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 24

Przepisy § 25, § 26, § 27 § 28, § 29, § 30, § 31 i § 32 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.

§ 25

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

§ 26

Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§ 27

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 28

Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta oraz Newslettera w każdym czasie bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.

§ 29

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

§ 30

Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

§ 31

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Projektów. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Projektów w danym terminie, lub dostarczenia Projektu, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§ 32

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 33

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od użytkowników.
 2. Użytkownicy w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie użytkownicy mogą zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.
 5. Użytkownikom przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

§ 34

 1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.
 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Projektów oprócz usług określonych w Regulaminie.

§ 36

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.

§ 37

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 maja 2015
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.
 4. W przypadku Umów dotyczących usługi Konta oraz Newslettera zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony  o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku Umów sprzedaży świadczonej przez Serwis, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.

 

 

REGULAMIN FORUM


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin stanowi podstawę prawną, która określa zasady korzystania z Forum.

Niniejszy Regulamin Forum internetowego pod adresem www.domenadom.pl zawiera zasady rejestracji, użytkowania i funkcjonowania Forum, które podlega administracji firmy Domena Pracownia Projektowa Marcin Michalski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnicka 49F/7a, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 175664, w dniu 11.02.2005 w Urzędzie Miasta Wrocław.

Korzystanie z Forum pod adresem www.domenadom.pl jest dobrowolne i nieodpłatne. Forum zobowiązuje Użytkowników do zaznajomienia się z postanowieniami Regulaminu, zaakceptowania ich podczas procesu rejestracji konta na Forum oraz przestrzegania zasad podczas korzystania z Forum. Regulamin dotyczy wszystkich rodzajów Użytkowników forum: Użytkownik, Partner Handlowy, Gość. 

DEFINICJE

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Regulamin - niniejszy dokument określający uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników oraz administratora i  Administratora Forum.

b) Forum –  forma grupy dyskusyjnej służąca do wymiany informacji, poglądów i opinii między Użytkownikami  forum, dostępnej pod adresem www.domenadom.pl  utrzymywanej i zarządzanej przez Administratora Forum.

c) Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, korzystającą z Forum.

d) Login/Nick - podpis wybrany przez Użytkownika dla oznaczenia opublikowanego przez niego Posta w przypadku korzystania z Forum z wykorzystaniem udostępnionych w jej ramach procedur identyfikacyjnych, tj. w sposób inny niż anonimowy

e) Konto Użytkownika - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres email oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika, które są udostępniane i prezentowane na profilu Użytkownika w ramach strony www.domenadom.pl  w  przypadku korzystania z Forum z wykorzystaniem udostępnionych w jego ramach procedur identyfikacyjnych, tj. w sposób inny niż anonimowy;

f) Post – treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego na Forum. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych na Forum treści bądź opinii innych Użytkowników. Zamieszczając Post Użytkownik może wybrać jego sposób podpisania przy użyciu Nick lub też zamieścić go anonimowo jako Gość;

g) Administrator - osoba fizyczna będące reprezentantem Administratora Forum powołana do kompleksowego zarządzania Forum;

h) Administrator Forum – Domena Pracownia Projektowa Marcin Michalski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnicka 49F/7a, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 175664, w dniu 11.02.2005 w Urzędzie Miasta Wrocław

I. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Warunkiem korzystania z Forum internetowego pod adresem www.domenadom.pl jest:

a)  przeprowadzenie rejestracji konta, które będzie pozwalało identyfikować Użytkownika na Forum,

b)  akceptacja postanowień regulaminu,

2.  Użytkownik może posiadać na Forum tylko jedno konto, które jest zdefiniowane poprzez login, hasło umożliwiające logowanie do Forum oraz edytowalny profil Użytkownika.

3.  Administrator Forum zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości kont posiadanych przez konkretnego Użytkownika.

4.  Podczas rejestracji Użytkownik zobligowany jest do podania wymaganych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi  w niniejszym Regulaminie oraz będą podlegać ochronie zgodnie z zasadami zawartymi  w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z poz.zm.(Dz.U.nr 133 poz.883) i zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych, które określa Art.23.1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

5.  Rejestrując się na Forum oraz akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza  i potwierdza, że:

a)  dane rejestracyjne, którymi został uzupełniony formularz, są: kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, przekazane w sposób dobrowolny,

b)  wszelkie podane przez Użytkownika informacje o sobie, można traktować jako dane osobowe, wśród których może znajdować się wizerunek na fotografii, składający się na indywidualny profil Użytkownika. Profil Użytkownika uzupełniony informacjami o sobie może być dostępny dla innych Użytkowników Internetu.

c)  świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych podczas rejestracji w celach administracyjnych, statystycznych, marketingowych na potrzeby firmy Domena Pracownia Projektowa Marcin Michalski i administracji Forum, zgodnie z pkt. 4 Regulaminu.

6.  Po wykonaniu rejestracji konta na Forum, Użytkownik może z niego korzystać po zalogowaniu, podczas którego podaje wybrany podczas rejestracji login oraz hasło.

7.  Administrator nie udostępnia w żaden sposób danych, ani wypowiedzi Użytkowników osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji gdy Użytkownik wyraża na takie udostępnienie  zgodę, lub żądają tego uprawnione do tego organy państwowe.

8.  Zakończenie przez Użytkownika procesu rejestracji jest potwierdzeniem jego akceptacji regulaminu oraz przestrzegania jego zasad.

9.  W każdym momencie Użytkownik może usunąć swoje konto z Forum, a tym samym zrezygnować z korzystania z Forum. Dodatkowo Użytkownikowi przysługuje możliwość zgłoszenia prośby o usunięcie wszelkich zamieszczonych przez niego wpisów oraz danych podanych w trakcie konfiguracji swojego profilu. 

II.  UŻYTKOWANIE I FUNKCJONOWANIE FORUM

1.   Forum poświęcone jest tematyce z zakresu budownictwa, a w tym: projektowania domów, realizacji projektów, budowy domów, firm wykonawczych. Forum jest miejscem, w którym zarejestrowani Użytkownicy oraz Goście mogą wymieniać na te tematy między sobą informacje, opinie, poglądy, komentarze i zdjęcia. Zgodnie z zasadami regulaminu Użytkownikom przysługuje prawo rozpowszechniania pomysłów, pytań, opinii i informacji związanych z tematyką Forum.

1.  Żaden z typu Użytkowników nie może na Forum umieszczać materiałów reklamowych:

a)  treści uznanych przez administratora Forum za ogłoszenie,

b)  uznanych przez administratora za sponsorowane,

c)  wpisów reprezentujących dany produkt, markę, towar lub usługę, chyba, że zostaną dopuszczone przez Administratora Forum.

d)  loginów/nicków, avatarów oraz podpisów zamieszczanych pod treścią wypowiedzi użytkowników mających charakter komercyjny, reklamowy czy związany z działalnością gospodarczą.

3.  Na Forum dodawane są wypowiedzi na własną odpowiedzialność Użytkownika, w związku z czym Administrator Forum zrzeka się ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i ich formę, które są zamieszczane przez Użytkowników.

4. Forum nie weryfikuje treści dodawanych przez Użytkowników, z wyłączeniem treści, które:

a)  są sprzeczne z prawem polskim, naruszają dobra osobiste innych osób albo narażają na ich naruszenie,

b)  wyrażają nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagują przemoc,

c)  uznawane są za obraźliwe, wulgarne, naruszają zasady moralne,

d)  obrażają innego Użytkownika, a nie poglądy jakie wyraża, a więc wypowiedzi, które mogą mieć znamiona zniesławienia lub pomówienia, są krytyką osoby, wyśmiewaniem, obraźliwym komentowaniem,

e)  popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),

f)   są nie związane z tematyką poruszaną na forum, czy powszechnie uznawane za SPAM

g)  uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Forum przez innych Użytkowników,

h)  są promocyjne, marketingowe, reklamowe,

i)   sprzedażowe,

j)   są zainfekowane wirusami komputerowymi lub innego typu oprogramowaniem, działającym na szkodę Użytkowników Forum,

k)  treści, które mają charakter utworu i pochodzą od osoby trzeciej innej niż Użytkownik,

l)  zawierają linki do prywatnych stron internetowych lub serwisów i portali konkurencyjnych

m) naruszają punkt 2 regulaminu tego Forum.

W powyższych przypadkach administrator ma prawo usunięcia takich wypowiedzi (lub ich części) z zasobów Forum oraz uniemożliwienia (zablokowania) korzystania z Forum Użytkownikom naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.  Usunięta treść, zgodnie z postanowieniem pkt 4 może zobowiązywać administratora 
do równoczesnego usunięcia odpowiedzi udzielonych na niezgodne z regulaminem treści.

6.  Użytkownicy zobligowani są do publikowania swoich wypowiedzi w odpowiednich kategoriach, odpowiadających zagadnieniom w nich poruszanych. Zabronione jest zamieszczanie wpisów bez treści, których celem jest zwiększenie liczby wypowiedzi danego Użytkownika na Forum.

7.   Administrator Forum zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom prawidłowego funkcjonowania i udzielania pomocy w przypadku pojawienia się problemów związanych z jego działaniem. W przypadku dużych trudności technicznych administrator może podjąć decyzję o tymczasowym wyłączeniu Forum lub jego podstron, bez podawania przyczyny.

III.   NARUSZENIA REGULAMINU

1.  Użytkownik, zakładając konto na Forum, zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. W przypadku, gdy notorycznie narusza jego postanowienia administrator Forum może:

a)  ograniczać dostęp do Forum poprzez zablokowanie adresu IP Użytkownika,

b)  zablokować możliwość zakładania nowych tematów na czas określony lub na stałe,

c)  usunąć konto Użytkownika.

2.   W przypadku zablokowania konta Użytkownika albo jego usunięcia, poprzedzać tą czynność powinno poinformowanie Użytkownika o zamiarze dokonania tej czynności przez administratora, z podaniem przyczyny, jaką jest łamanie przez Użytkownika zasad zaakceptowanego Regulaminu.

3.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku naruszania przepisów prawa i łamania postanowień Regulaminu. 

IV.  INFORMACJE DODATKOWE

1.   Uzupełnieniem Regulaminu jest polityka prywatności, która opublikowana jest na stronie internetowej pod adresem http://www.domenadom.pl/polityka-prywatnosci.html

2.   Użytkownik, dodając swoją wypowiedź zgadza się na jej traktowanie jako „utwór” zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym Użytkownik pozwala na:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie na stronach internetowych i na Forum swoich wypowiedzi i zamieszczanych materiałów,

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór zapisano oraz pozwala wprowadzić go do obrotu, użyczania, najmu, dzierżawy,

c) rozpowszechnianie go w inny sposób niż wskazane w punktach powyższych.

3.  Administrator Forum ma prawo do publikowania zmian w Regulaminie bez uprzedzenia. Informacja o wszelkich zmianach regulaminu będzie na bieżąco podawana w odrębnych komunikatach na forum.

4.  Administrator Forum oraz jego administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu utraty korzyści, jakie mógł osiągnąć Użytkownik publikując swoje wypowiedzi w innym miejscu niż Forum pod adresem www.domenadom.pl

5.  Użytkownik ma prawo zgłaszania do administratora wszelkich reklamacji związanych z:

a)  technicznym funkcjonowaniem Forum, 

b) łamaniem Regulaminu przez innego Użytkownika lub wszelkich nieetycznych zachowań na Forum.

Decyzje administratorów oraz moderatorów nie podlegają komentowaniu na forum - można to robić poprzez email biurowy: biuro@domenadom.pl

6.  Odpowiedź na nadesłane reklamacje Użytkownik otrzyma w terminie 14 dni na adres poczty elektronicznej, z której nadesłał swoje pismo.

7.   Użytkownik ma prawo do usunięcia konta, ale jeśli nie zgadza się z postanowieniami tego regulaminu lub nie odpowiadają mu normy społeczne forum.

8.   Regulamin Forum obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej. Wprowadzone zmiany w postanowieniach Regulaminu obowiązują po ich opublikowaniu na stronie internetowej oraz po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o ich zamiarze wprowadzenia.

 

 

aluprof